پروتز چانه پروتز

پروتز چانه پروتز

پروتز چانه پروتز چانه می تواند تناسب چانه را افزایش دهد و موجب توازن بهتر با اجزای دیگر صورت شود . به طور معمول داشتن چانه ضعیف موجب چاق به نظر…

پاسخ

19 − 11 =