از بين بردن خط خنده

از بين بردن خط خنده

از بين بردن خط خنده خطوط و چين هاي خنده از اطراف بيني به گوشه ي دهان امتداد پيدا مي كنند و عاملي كه در ايجاد شدن آن ها اثر گذار است از بين رفتن …

پاسخ

شانزده + چهار =